Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
PRODESA, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συνεδριακές Διασκέψεις
27 Νοεμβρίου, 2020

Νόμος 4756/26.11.2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού:

Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο, Υποκεφάλαιο Ι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Ατόμων με αναπηρία:

Άρθρα 1, 2, 5, 15, 21, 22

Μέρος Δεύτερο Κοινωνικοασφαλιστικές Διατάξεις:

Άρθρο 45

Μέρος Έκτο – Λοιπές Διατάξεις

Άρθρα 77,80

Κατηγορίες