23 Απριλίου, 2021

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για παράταση ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών.