Μάρτιος 17, 2021

Επικύρωση των θέσεων της ΚΕΔΕ για τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις δέκα (10) Συνεδριακές Διασκέψεις