Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Η ΚΕΔΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODESA
26 Ιανουαρίου, 2021

Εκπόνηση νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προγραμματική περίοδος 2021-2027